Daily Archives: มกราคม 7, 2014

ด่วน! งดการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๗

ประกาศสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย

สืบเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในกรุงเทพฯที่ไม่แน่นอน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป อาจส่งผลต่อความปลอดภัยของวิทยากรทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุม สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทยจึงขอแจ้งงดการประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

จึงเรียนมาเพื่อให้ทราบทั่วกันและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย

๗ มกราคม ๒๕๕๗