ยุทธศาสตร์

สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย (สสท.)

THAI STROKE SOCIETY (TSS)

เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือปี ค.ศ. 1999  มีสำนักงานอยู่ที่ อาคารเฉลิมพระบารมีชั้น ๗ โซน ซี ซอยศูนย์วิจัย ๓ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  แขวง ห้วยขวาง เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๒๐

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: