กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙

นายกสมาคม               พ.อ.(พ)รศ. สามารถ นิธินันทน์

อุปนายก ๑                   ศ. พญ. นิจศรี ชาญณรงค์

อุปนายก ๒                  พญ. ทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์

เลขาธิการ/เหรัญญิก พ.อ. เจษฎา อุดมมงคล

ประธานวิชาการ          รศ. นพ. ยงชัย นิละนนท์

ปฏิคม                           นพ. เจษฎา  เขียนดวงจันทร์

ประธานฝ่ายวิจัย          นพ. สุชาติ หาญไชยพิบูลย์กุล

สาราณียกร                  รศ. พญ. พรภัทร ธรรมสโรช

นายทะเบียน               พญ. กนกวรรณ  วัชรศํกดิ์ศิลป์

ประธานอนุกรรมการพัฒนาศูนย์ดูแลโรคหลอดเลือดสมอง  ศ. พญ. ดิษยา รัตนากร

ประธานพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและสอบ  ผศ. นพ. สมบัติ มุ่งทวีพงษา

บรรณาธิการวารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย ผศ.พญ.สุรีรัตน์ สุวัชรังกูล

กรรมการกลาง         นพ. ชาญพงค์  ตังคณะกุล และ พญ.  นภาศรี ชัยสินอนันต์กุล

กรรมการบริหารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗

นายกสมาคม                  ศ.พญ. ดิษยา รัตนากร

อุปนายก                          ศ. พญ. นิจศรี ชาญณรงค์

เลขาธิการ                        พญ. ทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์

ประธานวิชาการ              ผศ. นพ. สมบัติ มุ่งทวีพงษา

ประธานฝ่ายวิจัย             นพ. สุชาติ หาญไชยพิบูลย์กุล

รองประธานฝ่ายวิจัย       ผศ. นพ. ยงชัย นิละนนท์

เหรัญญิก                          นพ. เจษฎา เขียนดวงจันทร์

นายทะเบียน                    พญ. พรภัทร ธรรมสโรจ

ปฏิคม                               นพ. ชาญพงค์ ตังคณะกุล

ประชาสัมพันธ์                 นพ. เกียรติศักดิ์ ราชบริรักษ์

บรรณาธิการจุลสาร        นพ. สามารถ นิธินันทน์

รองบรรณาธิการจุลสาร นพ. เจษฏา อุดมมงคล

กรรมการกลาง                พญ. กนกวรรณ วัชรศักดิ์ศิลป์

กรรมการกลาง                นพ. รุ่งศักดิ์ ศิวานุวัฒน์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: