ลงนามบันทึกความร่วมกับสรพ.งานพัฒนาปรับปรุงระบบประเมินและรับรองเฉพาะโรคหลอดเลือดสมอง

Advertisements

Journal of Thai Stroke Society 2018 vol.17no.3

World Stroke Day 2018

Journal of Thai Stroke Society vol.17 no.2 2018

JTSS vol.17 no. 2 2018

 

Thai Stroke Society 2018 annual meeting and precongress neurosonology

Journal of Thai Stroke Society vol.17 no.1 2018

Journal of Thai Stroke Society vol. 17 no.1 2018

โปรแกรมทดสอบความจำด้วยคอมพิวเตอร์(COMPUTER -BASED THAI COGNITIVE TEST)

พัฒนาโดย ศ.พญ.พรภัทร ธรรมสโรจ

ได้รับทุนวิจัยพัฒนาโปรแกรมจากสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทยและมูลนิธิศาสตราจารย์ประสพ รัตนากร

 

Journal of Thai Stroke Society vol.16 no.3 2017

Journal of Thai Stroke Society vol.16 no.2 2017

Thai Stroke Society International Annual Meeting 2017