ประกาศ เรื่อง: เปลี่ยนแปลงการจัดประชุมประจำปี 2021

อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่กลับมาระบาดอีกครั้ง และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น ทางสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย จึงขอเปลี่ยนแปลงการจัดประชุมวิชาการประจำปี 2021 (Thai Stroke Society (TSS)  Annual Meeting 2021)  เป็นรูปแบบ Online

 • สำหรับบุคคลที่ทำการลงทะเบียนในปีนี้ จะได้รับสิทธิลดหย่อน 10 เปอร์เซ็นต์ ในปีถัดไป
 • อัตราค่าลงทะเบียนให้เป็นราคาเท่ากับ early register คือ
  1. แพทย์ที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกฯ/แพทย์ต่างประเทศ 6,000 บาท
  2. สมาชิกสามัญและวิสามัญ 5,000 บาท
  3. บุคลากรทางการแพทย์/นักศึกษาแพทย์ 3,000 บาท
 • สำหรับการลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้ทางลิงค์นี้

ทั้งนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงวันสิ้นสุดการลงทะเบียน จากเดิมที่ไม่ได้กำหนดวันสิ้นสุดการลงทะเบียน เปลี่ยนแปลงเป็น 2 รูปแบบ คือ

 1. สำหรับผู้ลงทะเบียนภายในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ.2564
  • สามารถเข้าฟังงานประชุมวิชาการในระบบถ่ายทอดสด (Live) ในระหว่างวันที่ 19-22 มกราคม พ.ศ.2564 (ตามวันและเวลาที่ได้แจ้งไว้ใน Brochure)
  • สามารถเข้าฟังย้อนหลัง (Rerun) ได้จนถึง 30 เมษายน พ.ศ.2564 (ทั้งนี้ ในบางหัวข้อไม่สามารถดูย้อนหลังได้เนื่องจากปัญหาด้านลิขสิทธิ์)
 2. สำหรับผู้ลงทะเบียนตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป
  • สามารถเข้าฟังย้อนหลัง (Rerun) ได้จนถึง 30 เมษายน พ.ศ.2564 (ทั้งนี้ ในบางหัวข้อไม่สามารถดูย้อนหลังได้เนื่องจากปัญหาด้านลิขสิทธิ์)

* โปรดกรอกข้อมูลการลงทะเบียนของท่านให้ถูกต้อง ทั้ง ชื่อ/เบอร์โทรศัพท์/E-mail

**เนื่องจากต้องใช้ E-mail ของแต่ละบุคคลในการเข้าฟังประชุมในรูปแบบออนไลน์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม E-mail: thaistrokesociety@gmail.com Tell: คุณนงลักษณ์ – 098-829-2679 / คุณสุธีรา – 085-999-9925

Journal of Thai Stroke Society 2019 vol.18 no.3

J Thai Stroke Soc.2019;18(3)

Precongress & Annual meeting of Thai Stroke Society 2020

Precongress : Neurosonology workshop January 21,2020 venue Phramongkutklao Hospital

20th year anniversary and annual meeting of Thai Stroke Society January 22-24,2020 venue Amari Hotel Pattaya, Cholburi

World Stroke Day 2019

Journal of Thai Stroke Society 2019 Vol.18 no.2

วารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย 2019_Vol18 No2_

Journal of Thai Stroke Society 2019 vol. 18 no.1

ลงนามบันทึกความร่วมกับสรพ.งานพัฒนาปรับปรุงระบบประเมินและรับรองเฉพาะโรคหลอดเลือดสมอง

Journal of Thai Stroke Society 2018 vol.17no.3

World Stroke Day 2018

Journal of Thai Stroke Society vol.17 no.2 2018

JTSS vol.17 no. 2 2018