Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2014

การประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ 2557

การประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ พ.ศ. 2557  ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม พ.ศ. 2557 ที่ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ มีการบรรยายเรื่อง สถานการณ์ แนวโน้มและการจัดการโรคหลอดเลือดสมองของคนไทย ในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา1330-1500 น. ห้อง Bangkok Panorama 1 ชั้น 3 ผู้ดำเนินการอภิปราย ศ. พญ. ดิษยา รัตนากร นพ. สุชาติ หาญไชยพิบูลย์กุล ผศ. นพ. ยงชัย นิละนนท์ และ ผศ. นพ. สมบัตื มุ่งทวีพงษา

ประชุมวิชาการสัญจร เชียงใหม่

thaistrokechiangmai