Continuous Professional Development

ด้วย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย มีนโยบายพันธกิจ เพื่อมุ่งพัฒนาให้อายุรแพทย์ซึ่งจบวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญแล้ว สามารถคงไว้ซึ่งความเป็นอายุรแพทย์ที่ทันสมัย (up-to-date) มีความมั่นใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (Continuing Professional Development) ซึ่งเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการผลิตอายุรแพทย์ตามเกณฑ์หลักสูตรมาตรฐานการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญฯ

 

การดำเนินงานโครงการการประเมินเพื่อการรับรองความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องของการเป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯจะเริ่มใช้กับแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ ปีที่ 1 ปีการฝึกอบรม 2559  (วันเริ่มโครงการของแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ ปีที่ 1 ปีการฝึกอบรม 2559 คือ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559) (compulsory) รวมทั้งเชิญชวนสมาชิกอายุรแพทย์ฯ ทุกคนเข้าร่วมโครงการแบบสมัครใจ (voluntary) โดยระบบ E-portfolio จะเปิดให้สมาชิกทั่วไปใช้งานได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2559 เป็นต้นไป

ผู้สนใจดูข้อมูลรายละเอียด จาก link http://www.rcpt.org/index.php/news/academic-news/489-2015-12-01-10-00-51.html

Posted on ธันวาคม 18, 2015, in ข่าวแจ้งผู้สนใจ. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: