หัวข้อตรวจรับรองสถาบัน2556

ตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ กำหนดให้แต่ละสถาบันฝึกอบรมจัดเตรียมเอกสารในหัวข้อต่อไปนี้

มิติที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และนโยบาย

มิติที่ 2 กลไกควบคุมมาตรฐานการฝึกอบรม (ระบบประกันคุณภาพ)

มิติที่ 3 การบริหารและจัดการของภาควิชา/กอง/กลุ่มงาน

มิติที่ 4 หลักสูตร

มิติที่ 5  อาจารย์

มิติที่ 6  กระบวนการฝึกอบรม

มิติที่ 7  แพทย์ประจำบ้าน

มิติที่ 8  การประเมินผล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: