Monthly Archives: พฤษภาคม 2022

การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย วาระ พ.ศ. 2565-2567

ประกาศจากสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย เรื่อง: การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย วาระ พ.ศ. 2565-2567

เรียน “สมาชิกสามัญ” สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทยทุกท่าน

เนื่องจากนายกสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย และกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระ พ.ศ.2563-2565 ได้หมดวาระการทำงาน ตามข้อบังคับของสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย ต้องมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย วาระ พ.ศ. 2565-2567 ขึ้นมาทำงานต่อไป

สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย ได้ประกาศรับสมัครนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ และได้ผู้สมัครตามรายชื่อที่แนบมาด้วยในการนี้ใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน “สมาชิกสามัญ” กากบาทเลือกผู้ที่ท่านเห็นสมควรทำงานให้แก่สมาคมฯ ในบัตรเลือกตั้งที่แนบมาตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565

การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย วาระ พ.ศ. 2565-2567

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

Email: thaistrokesociety@gmail.com