Monthly Archives: เมษายน 2017

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรฯ

อนุสาขาประสาทวิทยาโรคหลอดเลือดสมองและการตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพ.ศ. ๒๕๕๙

  1. นายแพทย์ เกษมสิน ภาวะกุล
  2. นายแพทย์ ดิษนัย ทัศนพูนชัย
  3. แพทย์หญิง ภัทรนันท์ แสงวิโรจน์กุล
  4. แพทย์หญิง ศันสนีย์ แสงวณิช