Monthly Archives: กรกฎาคม 2015

Disease specific certification

สถาบันรับรองสถานพยาบาล(องค์กรมหาชน) ร่วมกับสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทยได้จัดทำโครงการพัฒนารูปแบบการประเมินเฉพาะโรค (Disease specific certification, DSC) เพื่อรับรองคุณภาพให้แก่โรงพยาบาลที่มีการพัฒนาเฉพาะโรคหลอดเลือดสมอง มีความประสงค์จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการรับรองศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐาน ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 0830-1630 น.ที่ห้องประชุมเจ้าพระยา 2 โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จ. นนทบุรี