ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Center,TCI)

เกณฑ์เชิงปริมาณในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCIรอบที่ 4(2563-2567)

เกณฑ์หลัก (เป็นเกณฑ์ที่ไม่คิดเป็นคะแนน แต่วารสารกลุ่ม 1ต้องผ่านเกณฑ์หลักนี้ทุกข้อ

1.วารสารต้องออกตรงตามเวลากำหนด

2.วารสารมีเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร(ISSN) ที่จดทะเบียนถูกต้องตามหลักสากล

3.วารสารต้องมีเวปไซด์ที่มีข้อมูลครบถ้วน

4.บทความมีรูปแบบการตีพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน

เกณฑ์รอง (เป็นเกณฑ์ที่คิดเป็นคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 20คะแนน)

1.วารสารต้องมี citationที่ตรวจสอบได้จากฐานข้อมูลTCI

2.วารสารต้องมีกองบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมาจากหลากหลายหน่วยงาน

3.วารสารต้องตีพิมพ์บทความที่มีผู้นิพนธ์มาจากหลากหลายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

4.วารสารมีรูปแบบการอ้างอิงที่ถูกต้องตามมาตรฐาน

5.วารสารมีกระบวนการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนตีพิมพ์

6.วารสารต้องมีระบบการจัดการวารสารแบบออนไลน์

7.คุณภาพของบทความในวารสาร

8.เกณฑ์คุณภาพอื่นๆ

การพิจารณาประเมินกลุ่มวารสาร

กลุ่มที่ 1วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (ระยะเวลา 5ปี จนถึง 31ธันวาคม 2567)และอยู่ในฐานข้อมูล TCIและจะถูกคัดเลือกเข้าฐานข้อมูล Asean Citation Index (ACI)ต่อไป  พิจารณาจากวารสารที่ผ่านเกณฑ์หลักทุกข้อ และมีคะแนนในเกณฑ์รองรวมกันไม่ต่ำกว่า 16คะแนน(จากคะแนนเต็ม 20คะแนน)หรือเป็นวารสารที่มีฐานข้อมูล scopus และ/หรือ web of science

กลุ่มที่ 2วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI(ระยะเวลา 5ปี จนถึง31 ธันวาคม 2567) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI แต่อยู่ในระหว่างการปรับปรุงคุณภาพ พิจารณาจากวารสารที่ผ่านเกณฑ์หลักบางข้อ และมีคะแนนในเกณฑ์รองรวมกัน ตั้งแต่10คะแนนขึ้นไป (จากคะแนนเต็ม 20คะแนน)

กลุ่มที่ 3วารสารที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ และอาจไม่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI ในอนาคต  พิจารณาจากวารสารที่ไม่ผ่านเกณฑ์หลัก หรือมีคะแนนในเกณฑ์รองรวมกันต่ำกว่า 10คะแนน (จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน)หรือไม่ส่งข้อมูลเพื่อขอรับการประเมินภายในระยะเวลาที่กำหนด

%d bloggers like this: