เป้าประสงค์หลักในการพัฒนา

เป้าประสงค์หลักในการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร เร่งส่งเสริมให้มีการเปิดสถานฝึกอบรมและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้น ส่งเสริมการวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ในด้านต่อไปนี้ ได้แก่ การป้องกันการเกิดโรค การรักษาโรคและภาวะแทรกซ้อน ลดการพิการ ลดอัตราตาย และภาระค่าใช้จ่าย ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ โดยจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน
ระยะสั้น 1-3ปี
ผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ ร่วมผลักดันนโยบายส่งเสริมการผลิตแพทย์อนุสาขาประสาทวิทยาโรคหลอดเลือด “เพิ่มขึ้น”
ปรับปรุงมาตรฐานการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง “ดีขึ้น”
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายพึงพอใจต่อแนวทางการรักษา รับรู้ เข้าใจ ตระหนักถึงภาวะเสี่ยง แนวทางสร้างเสริมสุขภาพ และสามารถปรับพฤติกรรมควบคุมป้องกันปัจจัยเสี่ยงและโรคหลอดเลือดสมองได้ “เพิ่มขึ้น”
ชุมชน ท้องถิ่น องค์กรทุกภาคส่วนระดับ สถาบันครอบครัว และเครือข่ายทางสังคม ที่สามารถดูแลและจัดการเกี่ยวกับโรคและภาระโรคหลอดเลือดสมองได้ด้วยตนเอง “เพิ่มขึ้น”
สถานพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน มีนโยบาย กระบวนทัศน์ของผู้นำและทีมปฏิบัติงานและศักยภาพในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพ และระบบบริการโรคหลอดเลือดสมอง “เพิ่มขึ้น”
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การดำเนินชีวิตและบริโภคที่ีมีคุณภาพเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง “เพิ่มขึ้น”
ระยะยาว
อัตราความพิการจากโรคหลอดเลือดสมอง “ลดลง”
อัตราตายจากโรคหลอดเลือดสมอง “ลดลง”
อุบัติการณ์ของโรคหลอดเลือดสมอง “ไม่เพิ่มขึ้น”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: