คณะบรรณาธิการ

วารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย

Journal of Thai Stroke Society

ISSN 1905-372X

วารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทยเป็นวารสารตีพิมพ์เผยแพร่ ของสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย

วัตถุประสงค์: เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิก เผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมของสมาคมโรคหลอดเลือด สมองไทย และเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการแก่สมาชิก และแพทย์พยาบาลทั่วไป

ที่อยู่: สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรี เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10320

Email: thaistroke@gmail.com (ใช้สำหรับงานวารสารเท่านั้น)

รายนามบรรณาธิการและคณะกองบรรณาธิการในการจัดทำวารสารและตำราสมาคมฯ 2563

บรรณาธิการ

พญ.นภาศรี ชัยสินอนันต์กุล / โรงพยาบาลพญาไท 1

บรรณาธิการร่วม

นพ.สงคราม โชติกอนุชิต / คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

พ.ท.นพ.ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สูง / โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

รองบรรณาธิการ

รศ.พญ.อรอุมา ชุติเนตร / คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กองบรรณาธิการ

นพ.เจษฎา เขียนดวงจันทร์ / คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

นพ.ธนบูรณ์ วรกิจธำรงค์ชัย / สถาบันประสาทวิทยา

ศ.ดร.ดิษยา รัตนากร / โรงพยาบาลรามาธิบดี

รศ.นพ.สมบัติ มุ่งทวีพงษา / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขานุการ

นายทศพร นิธินันทน์

Publication Frequency (กำหนดออก)

วารสารตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี โดยมีกำหนดดังนี้

  • ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน
  • ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม
  • ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: