คณะบรรณาธิการ

วารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย

Journal of Thai Stroke Society

ISSN 1905-372X

วารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทยเป็นวารสารตีพิมพ์เผยแพร่ ของสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิก เผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมของสมาคมโรคหลอดเลือด สมองไทย และเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการแก่สมาชิก และแพทย์พยาบาลทั่วไป

ที่อยู่ สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรี เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร Email: thaistrokesociety@gmail.com

บรรณาธิการ

ผศ.พญ.สุรีรัตน์ สุวัชรังกูล

สังกัดคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รองบรรณาธิการ

ผศ. พญ.อรอุมา ชุติเนตร

สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กองบรรณาธิการ

ศ.พญ.พรภัทร ธรรมสโรช

สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ดร.นพ.เพิ่มพันธุ์ ธรรมสโรช

สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.นพ. ธานินทร์ อัศววิเชียรจินดา

สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

พ.อ.นพ.เจษฎา อุดมมงคล

สังกัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

นพ.เจษฎา เขียนดวงจันทร์

สังกัดคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พญ.นภาศรี ชัยสินอนันต์กุล

สังกัดโรงพยาบาลพญาไท 1

 

 

 

นพ.รัฐชัย แก้วลาย
สังกัดคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

นพ.ดิลก ตันทองทิพย์
สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นพ.ธนบูรณ์ วรกิจธำรงค์ชัย

สังกัดสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์

กำหนดออก ปีละ 3 ฉบับ มกราคม-เมษายน, พฤษภาคม-สิงหาคม, กันยายน-ธันวาคม

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: