กรรมการบริหารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย วาระ พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕

๑. พันเอก นายแพทย์  เจษฎา อุดมมงคล  นายกสมาคม

๒. นายแพทย์ เจษฎา เขียนดวงจันทร์ อุปนายก/เลขาธิการ

๓. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ดิษยา รัตนากร  กรรมการ

๔. นายแพทย์ สงคราม โชติกอนุชิต  กรรมการ

๕. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นิจศรี สุวรรณเวลา  กรรมการ

๖. พลตรี นายแพทย์ สิรรุจน์ สกุลณะมรรคา  กรรมการ

๗. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยงชัย นิละนนท์  กรรมการ

๘. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สมบัติ มุ่งทวีพงษา  กรรมการ

๙. นายแพทย์ สุชาติ หาญไชยพิบูลย์กุล กรรมการและประธานฝ่ายวิจัย

๑๐.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สุรีรัตน์ สุวัชรังกูร กรรมการและประธานวิชาการ

๑๑.ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง พรภัทร ธรรมสโรช กรรมการและปฏิคม

๑๒.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรอุมา ชุติเนตร กรรมการและประชาสัมพันธ์

๑๓.แพทย์หญิง นภาศรี ชัยสินอนันตกุล กรรมการและสาราณียกร

๑๔.พันโท นายแพทย์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สูง กรรมการและนายทะเบียน

๑๕.พลตรี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สามารถ นิธินันทน์ กรรมการและเหรัญญิก

%d bloggers like this: