Category Archives: ข่าวแจ้งผู้สนใจ

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสามัญ2558

เปิด pageสมาชิก แล้วเลือกสมาชิกสามัญ2558 ตรวจสอบรายชื่อและเลขรหัส

ใบลงคะแนนเลือกตั้งนายกสมาคมและกรรมการบริหารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย

img_2552

หนังสือจากประธานการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560

letter-from-election-manager

การเลือกตั้งนายกสมาคมและกรรมการบริหารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย 2560

0001 0002 0001-1

World Stroke Day 2016

0-1

Brochure of annual meeting of Thai Stroke Society 2016

ปริ้นเอ๊าท์ Pro TSS 2016 cover okปริ้นเอ๊าท์ Pro TSS 2016 inside ok

Annual meeting of Thai Stroke Society 2016

ปริ้นเอ๊าท์ Poster TSS 2016 size A2 ok

Journal of Thai Stroke Society vol.15. no.2 2016

Journal of Thai Stroke Society vol.15 no.1 2016

Continuous Professional Development

ด้วย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย มีนโยบายพันธกิจ เพื่อมุ่งพัฒนาให้อายุรแพทย์ซึ่งจบวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญแล้ว สามารถคงไว้ซึ่งความเป็นอายุรแพทย์ที่ทันสมัย (up-to-date) มีความมั่นใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (Continuing Professional Development) ซึ่งเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการผลิตอายุรแพทย์ตามเกณฑ์หลักสูตรมาตรฐานการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญฯ

 

การดำเนินงานโครงการการประเมินเพื่อการรับรองความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องของการเป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯจะเริ่มใช้กับแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ ปีที่ 1 ปีการฝึกอบรม 2559  (วันเริ่มโครงการของแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ ปีที่ 1 ปีการฝึกอบรม 2559 คือ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559) (compulsory) รวมทั้งเชิญชวนสมาชิกอายุรแพทย์ฯ ทุกคนเข้าร่วมโครงการแบบสมัครใจ (voluntary) โดยระบบ E-portfolio จะเปิดให้สมาชิกทั่วไปใช้งานได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2559 เป็นต้นไป

ผู้สนใจดูข้อมูลรายละเอียด จาก link http://www.rcpt.org/index.php/news/academic-news/489-2015-12-01-10-00-51.html