โปรแกรมทดสอบความจำด้วยคอมพิวเตอร์(COMPUTER -BASED THAI COGNITIVE TEST)

พัฒนาโดย ศ.พญ.พรภัทร ธรรมสโรจ

ได้รับทุนวิจัยพัฒนาโปรแกรมจากสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทยและมูลนิธิศาสตราจารย์ประสพ รัตนากร

 

Posted on May 7, 2018, in ข่าวแจ้งผู้สนใจ. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: