การสอบเพื่อประกาศนียบัตรอนุสาขาโรคหลอดเลือดสมอง

ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าสอบประกาศนียบัตรอนุสาขาโรคหลอดเลือดสมองและการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง พ.ศ. 2557

  1. พญ. ดวงนภา  รุ่งพิบูลโสภิษฐ์     รพ. จุฬาลงกรณ์
  2. นพ. กฤดา  ณ สงขลา                   สถาบันประสาท
  3. นพ. พลสันต์  เรืองคณะ                 รพ. รามาธิบดี
  4. นพ. ยศดนัย  โรจน์ธรรมรัตน์        รพ. รามาธิบดี
  5. นพ. พชร  ลี้มิ่งสวัสดิ์                     รพ. รามาธิบดี
  6. ผศ.นพ.สมบัติ  มุ่งทวีพงษา          รพ.ธรรมศาสตร์
  7. รศ.พญ.พรภัทร  ธรรมสโรช         รพ.ธรรมศาสตร์

Posted on June 19, 2014, in ข่าวแจ้งผู้สนใจ. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: