สมาชิกสามัญ พ.ศ. 2557

1.นพ.กฤดา ณ สงขลา

2.นพ. พชร ลี้มิ่งสวัสดิ์

3.นพ. พลสันต์ เรืองคณะ

4.นพ.ศดนัย โรจน์ธรรมรัตน์

5.พญ. ดวงนภา รุ่งพิบูลโสภิษฐ์

%d bloggers like this: