ระเบียบสมาชิก

หมวดที่ 2

สมาชิก

ข้อ 5 สมาชิกของสมาคมมี 4 ประเภท คือ

5.1 สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพแพทย์ และได้รับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรประสาทวิทยา ประสาทศัลยศาสตร์ ประสาทกุมารแพทย์

5.2 สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ แพทย์สาขาอื่นๆ

5.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการคุณแก่สมาคมซึ่ง คณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าไปเป็นสมาชิกของสมาคม

5.4 สมาชิกสมทบ ได้แก่ บุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่บุคคลในข้อ 5.1 หรือ 5.2 หรือ 5.3

อนึ่งการพิจารณารับเป็นสมาชิกสมาคมขึ้นอยู่กับมติของคณะกรรมการสมาคม

ข้อ 6 สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

6.1 เป็นผู้บรรลุนินิภาวะแล้ว

6.2 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย

6.3 ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ

6.4 ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุด ให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ ความสามารถหรือต้องโทษจำคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ การต้องคำพิพากษา ของศาลถึงที่สุดในกรณีดังกล่าว จะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือในระหว่างที่ เป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น

ข้อ 7 ค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาคม

7.1 สมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญ

จะต้องเสียค่าลงทะเบียนครั้งแรก 100 บาท  ค่าบำรุงสมาคมเป็นรายปีๆละ 100 บาทหรือชำระค่าบำรุงสมาคมตลอดชีพเป็นเงิน 1,000 บาท

7.2 สมาชิกกิตติมศักดิ์ มิต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

7.3 สมาชิกสมทบ

จะต้องเสียค่าลงทะเบียนครั้งแรก 100 บาท

ค่าบำรุงสมาคมเป็นรายปีๆ ละ 60 บาท

หรือชำระค่าบำรุงสมาคมตลอดชีพเป็นเงิน 600 บาท

ข้อ 8 การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมยื่นใบสมัคร ตามแบบของสมาคมต่อเลขาธิการ โดยมีสมาชิกสามัญรับรองอย่างน้อย 1 คน และให้เลขาธิการติด ประกาศรายชื่อผู้สมัครไว้ ณ สำนักงานสมาคมเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 15 วัน เพื่อให้สมาชิกอื่นๆ ของ สมาคมจะได้คัดค้านการสมัครนั้น เมื่อครบกำหนดประกาศแล้วก็ให้เลขาธิการนำใบสมัครคัดค้าน ของสมาชิก (ถ้ามี) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติว่าจะรับหรือไม่รับเข้าเป็น สมาชิกของสมาคม และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาการสมัครแล้ว ผลเป็นประการใด ให้เลขาธิการ เป็นผู้แจ้งให้ผู้สมัครทราบโดยเร็ว

ข้อ 9 ถ้าคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้รับสมัครเข้าเป็นสมาชิกก็ให้ผู้สมัครนั้นชำระเงินค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาชิกให้เสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลขาธิการ และสมาชิกภาพของ ผู้สมัคร ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาคมเป็นที่เรียบร้อย แล้ว อนึ่งการยกเว้นค่าสมัครสมาชิกจะกระทำได้โดยได้รับมติเห็นชอบจากกรรมการสมาคมและ

สมาชิกภาพให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่มีมติจากกรรมการสมาคม

ข้อ 10   สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่หนังสือตอบรับคำเชิญของผู้ที่คณะกรรมการ   ได้พิจารณาลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมได้มาถึงยังสมาคม

ข้อ 11 สมาชิกของสมาชิกให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุต่อไปนี้

11.1 ตาย

11.2 ลาออกโดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการได้พิจารณา อนุมัติและสมาชิกผู้นั้นได้ชำระหนี้สินที่ยังติดค้างอยู่กับสมาคมเป็นที่เรียบร้อย

11.3 ขาดคุณสมบัติสมาชิก

11.4 ที่ประชุมใหญ่ของสมาคมหรือคณะกรรมการได้พิจารณาลงมติ ให้ลบชื่อออกจากทะเบียน เพราะสมาชิกผู้นั้นได้ประพฤตินำความเสี่อมเสียมาสู่สมาคม

ข้อ 12 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

12.1 มีสิทธิเข้าใช้สถานที่ของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน

12.2 มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ

12.3 มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น

12.4 มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม

12.5 สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้งหรือได้รับเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคมและ มีสิทธิออกเสียงลง มติต่างๆในที่ประชุม ได้คนละ 1 คะแนนเสียง

12.6 มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของสมาคมของ สมาคม

12.7 มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย 1 ใน 5 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือสมาชิกทั้งหมด หรือ สมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน ทำหนังสือร้องต่อคณะกรรมการให้จัดประชุมใหญ่ สามัญได้

12.8 มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด

12.9 มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของสมาคม

12.10 มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินกิจการต่างๆของสมาคม

12.11 มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น

12.12 มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: