ผู้ได้รับประกาศนียบัตรฯ

รายชื่อแพทย์ที่ได้รับประกาศนียบัตรอนุสาขาประสาทวิทยาโรคหลอดเลือดสมองและการตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (ก่อตั้ง) พ.ศ. 2548

 1. นพ. นิพนธ์ พวงวรินทร์  1/2548
 2. นพ. กัมมันต์ พัมธุมจินดา 2/2548
 3. พญ. จิตถนอม สุวรรณเตมีย์ 3/2548
 4. นพ. สามารถ นิธินันทน์ 4/2548
 5. พญ. ดิษยา รัตนากร 5/2548
 6. พญ. นิจศรี ชาญณรงค์ 6/2548
 7. พญ. ทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์ 7/2548
 8. พญ. นาราพร ประยูรวิวัฒน์ 8/2548
 9. นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น 9/2548
 10. นพ. สุชาติ หาญไชยพิบูลย์กุล 10/2548

รายชื่อแพทย์ที่ได้รับประกาศนียบัตรอนุสาขาประสาทวิทยาโรคหลอดเลือดสมองและการตรวจสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพ.ศ. 2550-2565

 1. พญ. วรพรรณ เสนาณรงค์  11/2550
 2. นพ. ยงชัย นิละนนท์  12/2550
 3. นพ. สุพจน์  ตุลยาเดชานนท์ 13/2550
 4. นพ. ยุทธชัย  ลิขิตเจริญ 14/2550
 5. นพ. เจษฎา เขียนดวงจันทร์ 15/2550
 6. นพ. ชัยธวัช เทียนวิบูลย์ 16/2551
 7. พญ. นฤมล คงสาคร 17/2552
 8. พญ. สุรีรัตน์ สุวัชรังกูร 18/2552
 9. นพ. สงคราม โชติกอนุชิต 19/2552
 10. พญ. อริยา ทิมา  20/2553
 11. นพ. ศรวิทย์ เจียรนัยศิลป์  21/2553
 12. พญ. นภาศรี ชัยสินอนันต์กุล 22/2553
 13. พญ อรอุมา ชุติเนตร  23/2553
 14. นพ. ธนบูรณ์ วรกิจธำรงชัย 24/2554
 15. พญ. สุภารัตน์ วินิจปรีชากุล 25/2554
 16. พญ.จิราพร สุจจานนท์ 26/2555
 17. พญ. ชุมพิตา สุทธาภาศ 27/2555
 18. พญ. ปณิตตา กรียินดี 28/2555
 19. นพ. อุดม สุทธิพนไพศาล 29/2555
 20. นพ. ชาญวิทย์ อนุเคราะห์วิทยา 30/2556
 21. นพ. เผ่าพงศ์ พีรพัฒน์มงคล 31/2556
 22. นพ. รัชยุทธ ชมปิยชัยกุล  32/2556
 23. พญ. สิริกัลยา พูนผล 33/2556
 24. นพ.กฤดา ณ สงขลา 34/2557
 25. นพ. พชร ลี้มิ่งสวัสดิ์ 35/2557
 26. นพ. พลสันต์ เรืองคณะ 36/2557
 27. นพ.ศดนัย โรจน์ธรรมรัตน์ 37/2557
 28. นพ. สมบัติ มุ่งทวีพงษา 38/2557
 29. พญ. ดวงนภา รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ 39/2557
 30. พญ. พรภัทร ธรรมสโรช 40/2557
 31. นพ. เจษฎา อุดมมงคล 41/2558
 32. นพ. ธน ธีระวรวงศ์ 42/2558
 33. พญ.ฤดีรัตน์ วัฒนวงศ์ 43/2558
 34. พญ.นิลยา รัตนมงคลศํกดิ์ 44/2558
 35. พญ.ประวีณา ดิเรกวัฒนชัย 45/2558
 36. นพ. เกษมสิน ภาวะกุล 46/2559
 37. นพ. ดิษนัย ทัศนพูนชัย 47/59
 38. พญ. ภัทรนันท์ แสงวิโรจน์กุล 48/2559
 39. พญ. ศันสนีย์ แสงวณิช 49/2559
 40. พญ.จิตรลดา สมาจาร 50/2560
 41. นพ.พงศ์ภัทร วรสายัณห์ 51/2560
 42. นพ.พงศธร เรืองรองหิรัญญา 52/2560
 43. นพ.วรุตม์ สุทธิคนึง 53/2560
 44. นพ.ณัฐพล อุฬารศิลป์ 54/2561
 45. นพ. ธีรวัจน์ โกมลพฤตินันท์ 55/2561
 46. พญ. นฤชร กิจไพศาลรัตนา 56/2561
 47. พญ. วรรณพร เอี่ยมวรวุฒิกุล 57/2561
 48. นพ. วสันต์ อัครธนวัฒน์ 58/2561
 49. พญ. ศุภร ตราวณิชกุล 59/2562
 50. นพ. ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สูง 60/2562
 51. นพ. ณัฐกานต์ บูรณะกุล 61/2562
 52. นพ. ภัทราวุฒิ เรืองวานิช 62/2563
 53. นพ. จิรยุทธ ชูสิทธิ์ 63/2563
 54. นพ. ธีรภาพ กิจจาวิจิตร 64/2563
 55. พญ.พัชราภา ทัศนวรปัญญา 65/2564
 56. นพ.วิญญู คู่วิมล 66/2564
 57. พญ.รับวาสน์ มั่นจิต 67/2564
 58. พญ.นิยุตตา ทักษิญ 68/2564
 59. นพ.พชร วีระรัตน์ตระกูล 69/2564
 60. รศ.พญ.กรรณิการ์ คงบุญเกียรติ 70/2564
 61. พญ.สุมลทิพย์ ลีลาไล 71/2565
 62. นพ.พิพัฒน์ พัฒนพิพิธไพศาล 72/2565
 63. พญ.ฤทัยทิพย์ พวงเกษม 73/2565
 64. พญ.สิริณัฐ พึ่งเจริญ 74/2565
 65. พญ.ภัทรพร อภิพัฒนะมนตรี 75/2565

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: