สถาบันฝึกอบรมอนุสาขาฯ

สถาบัน                                                                                 รับได้(คน)

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย                    2

คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล            4

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล   2

สถาบันประสาทวิทยา                                                2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: