ตรวจสถาบันฝึกอบรมอนุสาขาโรคหลอดเลือดสมองฯ 2559

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า วันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 1330 น.

กรรมการตรวจสถาบันฝึกอบรม

1.พญ. ทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์  สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

2.พญ.อรอุมา ชุติเนตร  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. ผศ.พญ.สุรีรัตน์ สุวัชรังกูล คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

%d bloggers like this: