ตรวจรับรองสถาบัน2556

15 กุมภาพันธ์ 2556  รพ. จุฬาลงกรณ์ฯ ผู้ตรวจประเมิน นพ. สามารถ นิธินันทน์ นพ. ยงชัย นิละนนท์ พญ. ทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์

21 กุมภาพันธ์ 2556  รพ.ศิริราช ผู้ตรวจประเมิน นพ. สามารถ นิธินันทน์ พญ. นิจศรี ชาญณรงค์ นพ. สุชาติ หาญไชยพิบูลย์กุล

22 กุมภาพันธ์ 2556  รพ. รามาธิบดี ผู้ตรวจประเมิน นพ. สามารถ นิธินันทน์ นพ. ยงชัย นิละนนท์ นพ. สุชาติ หาญไชยพิบูลย์กุล

28 กุมภาพันธ์ 2556 สถาบันประสาทวิทยา ผู้ตรวจประเมิน นพ. สามารถ นิธินันทน์ พญ.ดิษยา รัตนากร นพ. ยงชัย นิละนนท์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: