ทุนวิจัยของสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย 2559

สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทยร่วมกับมูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์ได้สนับสนุนเงินทุนวิจัย ปี พศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ทุน ได้แก่

การใช้คอมพิวเตอร์ในการช่วยตรวจประเมินความจำและพุทธิปัญญา
Computer-assisted memory and cognitive tests

ผู้วิจัยหลัก ศ.พญ.พรภัทร ธรรมสโรช ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ สค.59-กค.60

 

%d bloggers like this: