งานวิจัยกำลังดำเนินงาน

สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทยร่วมกับมูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์ได้สนับสนุนทุนวิจัยในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่

1.Post stroke checklist  นพ. เจษฎา เขียนดวงจันทร์  เจ้าของโครงการ

ระยะดำเนินการ ตุลาคม พ.ศ. 2558-2560

2..Poststroke dementia นพ. เจษฎา เขียนดวงจันทร์ เจ้าของโครงการ

ระยะดำเนินการ ตุลาคม พ.ศ. 2558-2560

<span>%d</span> bloggers like this: