งานวิจัย

สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทยมีนโยบายส่งเสริมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย โดยมีทุนสนับสนุนงานวิจัยได้ 2 แนวทางคือ

  1. สนับสนุนเงินทุนวิจัย โดยส่งโครงร่างการวิจัยมาที่ e-mail : thaistrokesociety@gmail.com
  2. ส่งเสริมขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยอื่นๆในประเทศ ได้แก่ สภาวิจัยแห่งชาติ
%d bloggers like this: